LO | LO-aktuelt | LO-nytt | Surfebrettet | Nettguide Notodden  | Notodden kommune | Hjartdal kommune

 
 


<< Tilbake til hovedsida
< Tilbake til Stopp FRP 

Dette vil Frp - vil du ?

Av Nina Sandås, LO-Aktuelt
nina@lo-media.no

I Frp-land skal du selv - og bare du - forhandle med sjefen din om  ansettelsesvilkår, lønn og overtid. Blir du syk, får du ikke sykepenger de to første dagene, deretter bare 80 prosent. Mister du jobben, mister du trygden, hvis du nekter å dra til Svalbard.

LO-Aktuelt har sett nærmere på innholdet i Fremskrittspartiets prinsipp- og handlingsprogram 1997-2001, med tittelen "trygghet for enkeltmennesket". Undersøkelsen er konsentrert om programpunktene som gjelder arbeid og sysselsetting. Sitatene og de enkelte punktene er hentet fra Frp-programmet.

"Et fritt arbeidsmarked kan ikke fungere så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Arbeidsavtaler og lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i den enkelte bedrift".

Videre mener Fremskrittspartiet "at lønnsnivået er en sak som skal avgjøres på frivillig basis mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren, uten innblanding fra andre". 

Fremskrittspartiet har samlet sin politikk for arbeid og sysselsetting i 11 punkter. Dette vil Frp:

·        At alle lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet oppheves, med mindre de er nødvendige av medisinske eller sikkerhetsmessige årsaker

·        At offentlige bestemmelser om overtidsarbeid fjernes, slik at overtid baseres på avtale mellom partene

·        At organisering av arbeidsmarkedet skjer ved frivillighet og etter markedsøkonomiske prinsipper

·       Forenkle arbeidsmiljøloven slik at avtaler om arbeidstid baseres på frivillige forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere

·      Oppheve lovmessige hindringer for privat arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft

·        At enhver lovbestemt beskyttelse eller regulering av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner oppheves. Lovbeskyttelsen skal i tilfelle gjelde den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker

·        At statlige etater delegeres myndighet til å foreta lokale lønnsoppgjør innen totaler rammer fastlagt av Stortinget

·        At streikeretten beholdes

·        Vurdere streikeretten og lockout-retten for spesielle grupper med monopollignende situasjon og en uforholdsmessig maktposisjon

·        Innføre lovregler som beskytter arbeidstakere mot å bli pålagt å streike av utenforstående i bedrifter hvor flertallet ikke ønsker å streike

·        Stramme inn regelverket om at arbeidsledighetstrygdede som ikke vil ta tilbudt relevant arbeid, mister trygden 

Flere andre programpunkter berører også arbeidstakernes rettigheter, inntekter og arbeidsplasser, i tillegg til distriktenes utviklingsmuligheter. Essensen er uttrykt slik:

"Når Fremskrittspartiet har liberalismen som rettesnor i den økonomiske politikk, er årsaken at markedsøkonomi er en nødvendig forutsetning både for den demokratiske rettsstat og den økonomiske velstand. Fremskrittspartiet går inn for å at staten og andre offentlige organer bare skal ta seg av oppgaver som private ikke kan løse selv. Det offentlige forbruk må reduseres. Fremskrittspartiet vil privatisere offentlig vareproduksjon og tjenesteyting".

Fremskrittspartiet vil:

·        Innføre to karensdager i sykelønnsordningen

·        Gi 80 prosent sykelønn ved sykdom etter karensdager

·        At det fra det offentliges side ikke skal forekomme noen form for kjønnskvotering, og at alt lovverk gjøres kjønnsnøytralt

·        Oppheve Likestillingsloven og ordningen med Likestillingsombud

·        At alle bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider avskaffes

·        Bygge ned og på sikt fjerne subsidier til næringer, bransjer og bedrifter

·        Privatisere offentlig vareproduksjon og tjenesteyting

·        Gjøre alle distriktspolitiske tiltak generelle

·        Gå bort fra næringsmessige, bransjevise og bedriftsvise støttetiltak

·        Bygge ut samferdselsnettet basert på kost/nytte-vurderinger slik at kostnadsnivået for næringslivet reduseres

·        Gå inn for at kollektivtransport i størst mulig grad foregår i privat regi og at subsidiene reduseres sterk

 

Frp størst i LO

I en meningsmåling for Aftenposten 15. september sa hele 39 prosent av de spurte LO-medlemmene at de nå vil stemme Fremskrittspartiet. Bare 33 prosent vil stemme Arbeiderpartiet. Frp har i denne meningsmålingen større oppslutning blant LO-medlemmene enn i hele befolkningen, der 34,3 prosent sier de foretrekker Frp.

LOs nestleder Gerd-Liv Valla betegnet meningsmålingen som dårlige nyheter overfor Aftenposten samme dagen.

- Vi sorterer ikke medlemmer etter parti, alle er velkomne hos oss. Men de som melder seg inn, må vite at vi vil bekjempe Frp der partiets politikk er i strid med vårt program, sa hun.

Valla la til at de som vil stemme på partiet må spørre seg selv hva det vil bety i praksis. Som eksempler nevnte hun at Frp ønsker bedriftsvise lønnsoppgjør, at partiet vil svekke sykelønnsordningen og fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent, i tillegg til at de er innvandrerfiendtlige og vil fjerne mange støtteordninger for distriktene.

På Handel og Kontors landsmøte som startet sist helg, advarte forbundsleder Sture Arntzen medlemmene sterkt mot å slutte opp om Fremskrittspartiet.

- Dette er et parti som vil avskaffe kollektive tariffavtaler og overtidsbestemmelser, og som vil angripe streikeretten og svekke sykelønnsordningen enda mer enn Sandman-utvalget. Fagorganiserte som støtter Frp kan ikke ha satt seg inn i hva partiet står for, understreker Arntzen.

 

Ikke frihet, men terror

- Når 39 prosent av LOs medlemmer vil stemme Fremskrittspartiet, betyr det de at de støtter et parti som går inn for å avskaffe sentrale rettigheter som er kjempet fram av fagbevegelsen gjennom 100 år. Vil lønnstakerne virkelig tilbake til 1800-tallets tilstander. Det tok oss 200 år å bygge opp dagens samfunnssystem, det går mye raskere å rive det ned, framholder forfatter Bjørn Bjørnsen, som kjenner fagbevegelsens historie inngående.

Han tror ikke Frp-velgerne er klare over hva Frp egentlig vil. Og denne villfarelsen er journalistenes og medienes ansvar.

- Ingen journalister går Hagen på klingen og konfronterer ham på partiprogrammet for åpen mikrofon. De lar ham ture på om lavere bensinavgift og mer fra oljefondet, men ingen har satt fingeren på at Frp egentlig vil avskaffe fagbevegelsen. Programmet koker ned til at har du penger, har du også rett til å bestemme over andres liv. Å la være å ta opp konsekvensene av Frp-programmet er et svik fra den norske journaliststanden, understreker Bjørn Bjørnsen.

Det er ikke mulig å snakke seg bort fra hvilke følger Fremskrittspartiets program vil få, mener han og viser til at partiet vil ha bort sentrale avtaler, med andre ord minimum for arbeidsvilkår og lønn, oppsigelsesvern, bestemmelser om nattarbeid og overtid. Partiet vil ha minst mulig regulering, og det går utover dem som ikke kan forsvare seg uten fagforening.

- Historisk og dagsaktuell erfaring viser hva som skjer med arbeidstakerne, hvis ikke fagforeningen skal ha lov å forhandle for hele gruppen. I de rikeste landene jobber IT-folkene seg i hjel i ubetalt overtid. I de fattigste landene jobber barn for 50 øre timen. Hvis Ola eller Kari skal forhandle med Røkke, blir det en avtale mellom en mus og en elefant, sier Bjørnsen.

Frp er opptatt av frihet og har kalt programmet "trygghet for enkeltmennesket". Følgene av programmet er det stikk motsatte av frihet og trygghet, det er økonomisk terror, mener Bjørnsen. Programmet slår fast at arbeidsledighetstrygdede som ikke vil ta tilbudt relevant arbeid, mister trygden.

- I  praksis vil det bety at en gruvearbeider som har mistet jobben da gruven ble stengt, men nekter å dra til Svalbard-gruvene, vil miste dagpengene sine. Eller at en arbeidsledig Nordsjø-arbeider som nekter å dra med Statoil til Aserbajdsjan, rammes på samme måte, sier Bjørnsen.

 

LO Notodden
Kontor: LO-senteret, Torvet 4, 3674 Notodden.
Tlf: 350 29 050 Fax: 350 29 081
Postadresse: Boks 31, 3671 Notodden.
 E-post
Leder: Johnny Pettersen, mobil 932 17 385
Webansvarlig: Egil Kristiansen